Forenames: S

zzzzz
Sabean
zzzzzz
Sally
zzzzzz
zzzz
Samuel
zzzzzz
Sarah, Sally etc
Selina
zzzzz
zzzzz
Sidney etc
zzzzz
Solomon
zzzzz
Sophia
Stanley
zzzzz
Stella
Stephen
Susan etc
zzzzz
Sylvanus
zzzzz

Entries for each given name are ordered by actual or assumed year of birth
Search neighbouring years too


zzz
Sabean
1844: Sabean Annie Hearn Cornwall England

zzz
Samuel
1807: Samuel Kernick Cornwall England
1810: Samuel Martin Cornwall England
1814: Samuel Trounson Cornwall England
1821: Samuel Sandoe Searle Cornwall England
1822: Samuel Binney Cornwall England
1823: Samuel Bawden Cornwall England
1832: Samuel Trounson Cornwall England
1833: Samuel Key Cornwall England
1833: Samuel Trounson Cornwall England
1834: Samuel Trounson Cornwall England
1835: Sam C T Richards England
1838: Samuel Pearce Cornwall England
1846: Samuel Albert Bawden Cornwall England
1846: Samuel Cleeve Menhenniott
1847: Samuel Chenhall Cornwall England
1848: Samuel Head Cornwall England
1859: Samuel F Trounson Cornwall England
1863: Samuel Ebersole USA
1867: Samuel Sando Cornwall England
1903: Samuel Ewart Sandow Cornwall England

zzz
Sarah, Sally etc
1810: Sally Robins Cornwall England
1814: Sarah Newport Tasmania
1815: Sarah Wood London England
1817: Sarah Wills Cornwall England
1818: Sally Benny Cornwall England
1818: Sarah Sando Cornwall England
1819: Sarah Dickens Williams Cornwall England
1820: Sarah Philippa Cardell Cornwall England
1821: Sarah Roberts Boundy Cornwall England
1823: Sarah Hick Cornwall England
1824: Sally Trevellyan Cornwall England
1825: Sarah Doncaster Cornwall England
1826: Sarah Grose Cornwall England
1826: Sarah Wills Cornwall England
1827: Sarah Ann Wasley Cornwall England
1829: Sarah Swayne London England
1831: Sarah Cardle Devon England
1831: Sarah Knight Cornwall England
1833: Sarah Luke Cornwall England
1837: Sarah Clements Hampshire England
1839: Sarah Jane Barkla Cornwall England
1840: Sarah Ann Sandoe Cornwall England
1841: Sarah Jane Hicks Cornwall England
1841: Sarah Sando Manchester England
1842: Sarah Jane Sando Radnorshire Wales
1843: Sarah Mahalah Dunnings Essex England
1844: Sarah Head Cornwall England
1848: Sarah Ann Mayes Bedfordshire England
1849: Sarah Jane Wigfield Australia
1850: Sarah Ann Deeble Cornwall England
1851: Sarah Fell Lancashire England
1851: Sara Jane Sando Cornwall England
1851: Sarah Jane Sandoe Manchester England
1852: Sarah Jane Sandow England
1854: Sarah J Gribble Cornwall England
1854: Sarah Sandow Cornwall England
1855: Sarah Curnow Leicestershire England
1855: Sarah Knott Lancashire England
1855: Sarah Ann Trevan
1856: Sarah Jane Sandoe Cornwall England
1858: Sarah Jane Head SA Australia
1858: Sarah Jane Quick VIC Australia
1858: Sarah Ann Richards Australia
1861: Sarah Jane Butterworth Yorkshire England
1862: Sarah Jane Edwards SA Australia
1862: Sarah Ann Sando SA Australia
1865: Sarah Jane Head SA Australia
1865: Sarah Elizabeth Sandow Kent England
1866: Sarah Jane Newport Roberts VIC Australia
1868: Sarah Anon (England?)
1869: Sarah Jessie Sandoe London England
1874: Sarah Ann Sando Cornwall England
1876: Sarah E Vickers Manchester England
1879: Sarah Agnes Sando Lancashire England
1888: Sarah Jane Ashdown Liverpool England
1892: Sarah S Allsworth London England
1895: Sarah Jane Sandoe VIC Australia

zzz
Selina
1852: Selina Jago Cornwall England
1855: Selina Harris Cornwall England
1856: Selina J Sandow Cornwall England
1882: Selina Beatrice Amy Sandoe London England

zzz
Sidney, Sydney
1861: Sydney Trounson Cornwall England
1879: Sidney Arthur Sandow SA Australia
1890: Sydney Sando London England
1896: Sydney J J Gregory Devon England
1896: Sydney Joseph Sando SA Australia
1905: Sydney Leonard Sandow SA Australia
1913: Sidney P Craze Cornwall England

zzz
Solomon
1823: Solomon Deeble Cornwall England

zzz
Sophia
1832: Sophia Loder Dorset England
1833: Sophia Talbot Kent England
1836: Sophia Geach Cornwall England
1846: Sophia Geach Cornwall England
1852: Sophia Bawden Cornwall England
1868: Sophia Christina Sandoe London England
1887: Sophia Burrows London England

zzz
Stanley
1888: Stanley Richard Sandow VIC Australia
1895: Stanley Herbert Sando SA Australia
1897: Stanley Gordon Sandow Cornwall England
1899: Stanley George Sandow SA Australia
1900: Stanley Wilfred Quilter London England
1900: Stanley Sandow Redruth England
1902: Stanley Sandow London England
1905: Stanley Sandow ID USA
1909: Stanley Frederick R Sandoe London England
1921: Stanley W Quilter Surrey England

zzz
Stella
1891: Stella R Wright NSW Australia

zzz
Stephen
1827: Stephen Hitchins Whitford Cornwall England
1848: Stephen Northey Cornwall England
1851: Stephen Sandoe Cornwall England
1878: Stephen T Tunsich Cardiff Wales

zzz
Susan etc.
1810: Susanna Davies Cornwall England
1818: Susanna Morcom Cornwall England
1821: Susan Jenkin Cornwall England
1821: Susan Sando Cornwall England
1824: Susan Ann Cardell Cornwall England
1827: Susan Sandoe Cornwall England
1830: Susanna Anon London England
1832: Susanna Guy Cornwall England
1832: Susanna Quick Cornwall England
1832: Susan Sandoe Cornwall England
1835: Susan Davis Bartlett Cornwall England
1836: Susan Bescumbe Cornwall England
1837: Susan Bartlett Australia
1839: Susan Matthews Cornwall England
1852: Susan Sandow Cornwall England
1854: Susan M Trounson Cornwall England
1860: Susan Winifred Hawkins Gloucestershire England
1861: Susan Matthews Sandow SA Australia
1863: Susan Quick VIC Australia
1864: Susannah Guy Australia
1864: Susan Quick Australia
1871: Susan J Gribble Cornwall England
1875: Susan Ann Opie Cornwall England
1875: Susan Maud Sandoe Cornwall England
1877: Susan Jane Sandow SA Australia
1878: Susannah Catherine Cummins London England
1886: Susan Isabella Sandow Dublin Ireland
1891: Susan E Searle Cornwall England

zzz
Sylvanus
1922: Sylvanus J Sandow Cornwall England

zzz
Sxxx
xxxxx;
Top